The biological activity of six structurally similar tetradentate Schiff base copper(II) complexes, namely [Cu (ethylenediamine-bis-acetylacetonate)] (CuAA) and five derivatives where two methyl groups are replaced by phenyl, (CuPP), CF3 (CuTT) or by mixed groups CH3/CF3 (CuAT), Ph/CF3 (CuPT), and Ph/CH3 (CuAP) has been investigated. The set of antioxidant assays was performed, and the results were expressed as IC50 and EC50 values. The series of complexes showed interesting bioactivity and were investigated for the determination of antioxidant, antifungal, antimicrobial, and ...
(Inorganic Chemistry,Biochemistry)


Istraživanje kompleksa bakra kao potencijalnih antikancerogenih agenasa nudi ohrabrujuće perspektive u odnosu na komplekse platine (II) računajući na smanjenu toksičnost, novi mehanizam delovanja, različit spektar aktivnosti i perspektivu neunakrsne rezistencije. Kompleksi Šifovih baza bakra(II) koji sadrže tetradentatne ligande acac2en tipa (acac2en (1); tfacac2en (3), acactfacacen (4), acacphacacen (6)) pokazali su važnu antioksidativnu aktivnost, visok potencijal za interakciju sa HSA i DNK, u prethodnim studijama. Zbog toga je bilo interesantno ispitati i uporediti potencijal antikancerogene aktivnosti in vitro, u odnosu ...
(Bakar(II) kompleksi, citotoksičnost, ćelijski ciklus)

Ispitivani su uticaji primene mono- i dvokomponentnih organskih modifikatora na određivanje lipofilnosti 12 tetradentatnih Šifovih baza metodom reverzno-fazne tankoslojne hromatografije. Osnovni cilj je da se proceni tip interakcije između posmatranih jedinjenja i komponenti primenjenih hromatografskih sistema i uspostavi neki obrazac ponašanja kako bi se lakše izabrala kombinacija organskih modifikatora koji će simulirati interakciju u biološkim sistemima na osnovu činjenica da iste osnovne intermolekularne interakcije su odgovorne za ponašanje supstanci i u biološkom i u hromatografskom sistemu. Primenjeni organski modifikator ...
(Šifove baze, Lipofilnost, RP-TLC, Organski modifikatori)

Kompleksi metala sa tetradentatnim Šifovim bazama ispoljavaju različitu biološku aktivnost, što omogućava ciljne sinteze novih biološki aktivnih jedinjenja. Proučavane su interakcije H[Rh(acac2en)Cl2] (1) i H[Rh(phacac2en)Cl2] (2) sa humanim serum albuminom (HSA) i sa DNK, primenom fluorescentne i UV-Vis spektroskopije (298 K, pH 7,4). Dobijene su relativno visoke vrednost dinamičke konstante vezivanja (Ksv) i to 3,88·104 M-1 za (1), 7,02·104 M-1 za (2), što ukazuje na značajno vezivanje za HSA. Izračunate konstante unutrašnjeg vezivanja (Kb) su: 2,87·105 M-1 ...
()

The infuences of the application of mono- and two-component organic modifers on lipophilicity determination of 12 tet radentate Schif bases by reversed-phase thin layer chromatography were investigated. The main goal is to estimate types of interaction between observed compounds and components of the applied chromatographic systems and establish some behaviour pattern in order to easier choose a combination of organic modifers which will simulate interaction in biological systems based on the facts that the same basic intermolecular interactions are ...
(Materials Chemistry, Industrial and Manufacturing Engineering, General Chemical Engineering, Biochemistry, General Chemistry)

Šifove baze i njihovi Cu(II) kompleksi su poznati po svojoj biološkoj aktivnosti. U ovom radu proučavana je antibakterijska aktivnost protiv gram-negativnih sojeva Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphilococcus piogenes, kao i Gram-pozitivnih Staphilococcus piogenes i Pseudomonas aeruginosa, zajedno sa antifungalnim dejstvom protiv Musperg strainilusa, A. Takođe, tehnički jednostavni i brzi testovi kao što su ABTS, HORAC i ORAC korišćeni su za ispitivanje antioksidativne aktivnosti kako bi se uporedili dobijeni rezultati sa različitim tipovima testova. Uprkos tome što je princip ...
()

application/pdf thumbnail
Joni prelaznih metala u kombinaciji sa različitim ligandima nude veliki broj mogućnosti za ispitivanje potencijalnih bioaktivnosti. Među jonima prelaznih metala, bakar je poznat kao endogeni metal za ljude, sa karakterističnim biološkim redoks aktivnostima i relativno jakim afinitetom za nukleobaze. Kompleksi bakra ispoljavaju svoju antitumornu aktivnost na nekoliko različitih načina, generišu veliku količinu ROS, što uzrokuje oksidativno oštećenje mitohondrija i biomakromolekula. Nađeno je da kompleksi bakra(II) imaju umeren do dobar afinitet vezivanja sa DNK, uglavnom putem interkalacije.
()


Serija organoselenijum trans-paladijum(II) kompleksa 1 (bis(2-(fenilselanilmetil)oksolan)dihloropaladijum(II)), 2 (bis(2-(fenilselanilmetil)oksan)dihloropaladijum(II)) i 3 (bis(2) ,2-dimetil-3-(fenilselanil)oksan)dihloropaladijum(II)) su korišćeni za ispitivanje reaktivnosti ovog specifičnog tipa kompleksa prema različitim bio-molekulima. Ovaj sistem je od posebnog interesa jer se jako malo zna o supstitucionim reakcijam organoselenijum paladijum(II) kompleksa sa trans konfiguracijom. Zamena koordinovanog hlorida sa serijom malih bio-molekula (l-Met, l-His, l-Cis, GSH i 5′-GMP) proučavana je pod uslovima pseudo-prvog reda kao funkcija koncentracije nukleofila i temperature korišćenjem tehnika zaustavljenog toka. Rezultati za proučavane komplekse ukazuju da ...
(Pd(II), Selen, Substitucija, Kinetika, Mehanizam)

()

()

()

()

application/pdf thumbnail
Kinetika i mehanizam reakcija supstitucije između [Ru(trpi)(bpi)Cl]+ sa nukleofilima gvanozin-5′-monofosfatom, L-histidinom, tioureom i dimetilsulfoksidom proučavani su spektrofotometrijski u 0,1 M NaClO4 na 310 K. Red reaktivnosti za odabrane ligande je: tiourea > gvanozin-5′-monofosfat > L-histidin > DMSO. Ovaj red je povezan sa elektronskim, strukturnim i hemijskim karakteristikama kompleksa i nukleofila. Reakcija supstitucije sa tioureom je proučavana na tri različite temperature (288, 298 i 310 K). Negativna entropija aktivacije DS = potvrđuje asocijativni način aktivacije. Formiranje kompleksa [Ru(trpi)(bpi)H2O]2+ sa ligandima ...
(Kinetika, Ravnoteža, Ru(II), L-Histidin, Guanozin-5' -monofosfat, Dimetilsulfoksid, Tiourea)

()

application/pdf thumbnail
Fosfolipaza pankreasa A2 (PLA2) igra važnu ulogu u ćelijskoj homeostazi kao iu procesu karcinogeneze. Efekti metalo-lekova koji se koriste kao hemoterapeutici na aktivnost ovog enzima nisu poznati. U ovom radu, interakcija između PLA2 svinjskog pankreasa i dva odabrana kompleksa prelaznih metala — tetrahloro(bipiridin) platine(IV) ([PtCl4(bipi)]) i dihloro (bipiridin) rutenijum(III)hlorida ([RuCl2(bipi)2) ]Cl)—proučavana je. Laserska desorpcija/jonizacija uz pomoć matriksa, vremenska masa spektrometrija (MALDI-TOF MS) i fluorescentna spektroskopija korišćeni su za analizu aktivnosti enzima u odsustvu i prisustvu metalnih kompleksa i za ...
(Metals and Alloys, Biochemistry, Biomaterials, Biophysics, Chemistry (miscellaneous))

application/pdf thumbnail
Reakcije supstitucije monofunkcionalnih kompleksa [(TLtBu)PdCl]+ i [Pd(tpdm)Cl]+, gde je TLtBu = 2,6-bis[(1,3-di-terc-butilimidazolin-2-imino)metil]piridin i tpdm = terpiridindimetan, sa nukleofilima kao što su: tiourea, I−, Br−, NO2−, piridin i dimetil-sulfoksid (DMSO) proučavani su u 0,1 M vodenom rastvoru NaClO4 u prisustvu 10 mM NaCl. Reakcije su sprovedene na tri različite temperature (288, 298 i 308 K) korišćenjem tehnike zaustavljenog protoka na različitim temperaturama. Reakcije supstitucije su praćene pod uslovima pseudo prvog reda sa velikim viškom nukleofila. Dobijeni rezultati pokazuju da kompleks ...
(Materials Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry)

application/pdf thumbnail
Studije u oblasti antikancerogenih karakteristika jedinjenja rutenijuma(III/II) izazivaju veliku pažnju već nekoliko godina otkako su neka od njih kao što su KP1019 (indazolijum-tetrahloridobis(H-indazol)rutenat(III)) i NAMI-A (imidazolijum) -trans-tetrahlorido(dimetilsulfoksid)indazolerutenat(III)) dostigao nivo kliničkog ispitivanja. Kompleksi rutenijuma u ​​reakciji sa molekulom DNK formiraju prvenstveno gvanin- i adenin-adukt, kao komplekse platine. Takođe, nekoliko studija ukazuje na veoma jake interakcije sa proteinima. Međutim, kompleksi Ru(III/II) pokazuju generalno manje toksične efekte od lekova platine(II).1 Proučavali smo kinetiku reakcija supstitucije kompleksa [Ru(terpi)(bipi)Cl]Cl sa biološki važnim ligandima: dimetilsulfoksidom, gvanozin-5’-monofosfatom, ...
()